એક સારા ભારતીય સમાજની નવરચનામાં ઇસ્લામ શુ ફાળો આપી શકે