تفسیر سیاسی اسلام در آیینهء نوشته های برخی از نویسندگان معاصر