ઈસલામના ઞણ મૂળભૂત સિદધાંતો – તૌહીદ – રિસાલત – આખિરત